Aleksandra.Anna

42 teksty – auto­rem jest Alek­san­dra.An­na.

* * *

Pros­to z ser­ca, wędruje
ob­le­wa czystą kartkę
jak­bym chciała, by choć na trochę myśli odgonił

Pro­mienie pa­dają na moją zmęczoną twarz
od­ci­nanie się od świata jest chorobą
Dla­tego sta­ram się biec,
choć nie wiem w którą stronę
Próbując uchwy­cić sens,
w tym krótkim jak mgnienie istnieniu 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 14 czerwca 2013, 22:47

Orchidee

Za uko­jeniem, które da­je ciepło
Za ciepłem tlącym się w bliskości
Za blis­kością spa­cerującą po­między westchnieniami
Za wes­tchnieniem po­między pocałunkami
Za po­całun­kiem ofiarującym zapomnienie
Za za­pom­nieniem z wyk­lucze­niem Ciebie 

erotyk
zebrał 5 fiszek • 3 czerwca 2013, 23:04

I jak tu się nie zgu­bić, sko­ro obiera­my kierun­ki nie wiedząc jeszcze gdzie zmierzamy? 

myśl
zebrała 8 fiszek • 2 czerwca 2013, 23:12

Vous

Jeśli od­chodzisz, zrób to po cichu
Tak, żeby krwa­we stru­py nie odpadły
Tak, żeby księżyco­we światło na­dal mną zachwycało
Nie opo­wiadaj dokąd. Prze­cież dob­rze zna­my nasz świat,
Kierun­ki które ob­ra­liśmy, nie wiedząc jeszcze dokąd zmierzamy.

Nie pow­strzy­muję płaczu- to jak trzy­manie spoj­rze­nia na słońcu
Pew­nie dla­tego mi­mowol­nie wzrok wtapiam,
w ciepłe roz­tar­gnienia, rąk dud­niące kuszenia.
I mi­mo, że pat­rze na ser­ca miodem oblane
Żalu w so­bie is­kry nie krzesze. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 1 czerwca 2013, 21:46

Koniec

Zasłoniłam żaluzję
Nic więcej nie trzeba
Krok do przodu,
pros­to w ciemność
biegnąc prędko
gu­biąc czas 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 13 kwietnia 2013, 23:55

Sztuką jest zo­baczyć wyjątko­we za powłoką codzien­ności. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 lutego 2013, 19:55

Miłość była by pros­tsza, gdy­by ser­ce miało oczy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 16 lutego 2013, 21:25

Kiedy ktoś śmieje się z Twoich planów i mówi, że nie dasz ra­dy, je­dy­ne co Ci po­zos­ta­je to po­ka­zać jak bar­dzo się mylił. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 lutego 2013, 17:23

Póki ze mną jes­teś, mogę iść na ko­niec świata.
Bez Ciebie nie pot­ra­fię iść na­wet prostą drogą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 lutego 2013, 16:12

Życie jest jak rzeka.

Mi­mowol­nie każdy uczes­tniczy w jej nurcie.

Nie ma sen­su wra­cać do przeszłości, ona nie powróci.
Ale trze­ba pa­miętać, zro­zumieć i się pogodzić.
Nie na­leży przeżywać jeszcze raz bólu,
lecz uchwy­cić sens.

"Bo życie to czas przyszły" 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 8 lutego 2013, 22:43
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aleksandra.Anna

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność